Tvoje hodnotenie prípadu Jozefa Tisu:

Primeranosť trestu J. Tisu:11.21% - 46 votes
11.21%
Nakoľko by Vám prekážala súdna rehabilitácia tejto osoby?:17.3% - 47 votes
17.3%
Morálna závažnosť zločinu pričinenia sa o rozbitie Československej republiky:8.44% - 40 votes
8.44%
Morálna závažnosť zločinu prispenia k utvoreniu Slovenského štátu:10.75% - 38 votes
10.75%
Morálna závažnosť zločinu podpori vojenských, politických alebo hospodárskych záujmov nacistického Nemecka alebo horthyovského Maďarska:8.77% - 38 votes
8.77%
Morálna závažnosť zločinu spôsobenia škody vojnovému úsiliu Zväzu sovietskych socialistických republík a spojencov:9% - 35 votes
9%
Morálna závažnosť zločinu spôsobenia škody slovenskému národu, domácim demokratickým a protifašistickým organizáciám alebo skupinám, vedúcim boj za slobodu:11.92% - 35 votes
11.92%
Morálna závažnosť zločinu vypovedania a vedenia vojny proti Zväzu sovietskych socialistických republík a spojencom:10.75% - 34 votes
10.75%
Morálna závažnosť zločinu propagovania, obhajovania alebo schvaľovania činnosti a idey fašistických okupantov a domácich zradcov a verejného hanobenia Zväz sovietskych socialistických republík, spojencov alebo ich štátne zriadenie a armády:13.03% - 34 votes
13.03%
Morálna závažnosť zločinu zrady na povstaní:10.8% - 35 votes
10.8%
Morálna závažnosť zločinu horlivého prevádzania vysťahovania slovenských ľudí do cudziny, do zaisťovacích táborov alebo na prácu v prospech nemeckého vedenia vojny:13.93% - 34 votes
13.93%

Súhlas

Čím viac percent – tým väčší súhlas s vyneseným rozsudkom.

Tiso, Jozef, Mons., ThDr., dekan-farár (1887-1947)

Tiso, Jozef, Mons., ThDr., dekan-farár (1887-1947)

Spoločenská rehabilitácia  Podpor tento výskum: Web výskumu: http://jozeftiso.sk Bydlisko: Nitra, Bratislava Povolanie: rímsko-katolícky kňaz, dekan-farár Funkcia: poslanec Snemu Slovenskej krajiny od 18. 12. 1938, minister, prezident Číslo trestného spisu: Tn ľud 6/46-18 Obhajcovia: Ernest Žabkay, Martin Grečo Obžalobcovia: Ľudovít Rigan, Juraj Šujan, Anton Rašla, Michal Gerö Členovia súdu: Igor Daxner (predseda), Pavol Polák, Ľudovít Benada, Ján Demjan, Šimon Struhárik, Andrej Pátek, Jozef Štaudinger, Štefan Gažík Body obžaloby: AI, AII, AII, BI, BII, BIII, C, D, Rozsudok: ad A I, II, III: trestný čin domácej zrady podľa § 2 písm. a) nar. č. 33/1945 Zb. SNR v znení vyhl. č. 58/1946 Zb. n. SNR, ad B I, II, III: trestný čin domácej zrady podľa § 2 písm. a) až d) nar. č. 33/1945 Zb. SNR v znení vyhl. č. 58/1946 Zb. n. SNR, ad C: trestný čin zrady na povstaní podľa § 4 písm. a), b), c) nar. 33/45 Zb. n. SNR v znení vyhl. č. 58/46 Zb. n. SNR a trestný čin domácej zrady podľa § 2 písm. d) cit. nar. ad D: trestný čin domácej zrady podľa § 2 písm. b) cit. nar., trestný čin kolaborantsva podľa § 3 písm. a), b), e) cit. nar. a trestný čin zrady na povstaní podľa § 4 písm. b) cit. nar., a to za priťažujúcich okolností. Dátum vynesenia rozsudku: 15. 4. 1947 Trest: trest smrti obesením, strata občianskych práv a konfiškácia celého majetku Dátum vykonania trestu: 18. 4. 1947
Spoločenská rehabilitácia  Podpor tento výskum: Web výskumu: http://jozeftiso.sk Bydlisko: Nitra, Bratislava Povolanie: rímsko-katolícky kňaz, dekan-farár Funkcia: poslanec Snemu Slovenskej krajiny od 18. 12. 1938, minister, prezident Číslo trestného spisu: Tn ľud 6/46-18 Obhajcovia: Ernest Žabkay, Martin Grečo Obžalobcovia: Ľudovít Rigan, Juraj Šujan, Anton Rašla, Michal Gerö Členovia súdu: Igor Daxner (predseda), Pavol Polák, Ľudovít Benada, Ján Demjan, Šimon Struhárik, Andrej Pátek, Jozef Štaudinger, Štefan Gažík Body obžaloby: AI, AII, AII, BI, BII, BIII, C, D, Rozsudok: ad A I, II, III: trestný čin domácej zrady podľa § 2 písm. a) nar. č. 33/1945 Zb. SNR v znení vyhl. č. 58/1946 Zb. n. SNR, ad B I, II, III: trestný čin domácej zrady podľa § 2 písm. a) až d) nar. č. 33/1945 Zb. SNR v znení vyhl. č. 58/1946 Zb. n. SNR, ad C: trestný čin zrady na povstaní podľa § 4 písm. a), b), c) nar. 33/45 Zb. n. SNR v znení vyhl. č. 58/46 Zb. n. SNR a trestný čin domácej zrady podľa § 2 písm. d) cit. nar. ad D: trestný čin domácej zrady podľa § 2 písm. b) cit. nar., trestný čin kolaborantsva podľa § 3 písm. a), b), e) cit. nar. a trestný čin zrady na povstaní podľa § 4 písm. b) cit. nar., a to za priťažujúcich okolností. Dátum vynesenia rozsudku: 15. 4. 1947 Trest: trest smrti obesením, strata občianskych práv a konfiškácia celého majetku Dátum vykonania trestu: 18. 4. 1947
12 out of 100 with 416 ratings
stadium 1
Spoločenská rehabilitácia
 Podpor tento výskum:
Web výskumu: http://jozeftiso.sk
Bydlisko: Nitra, Bratislava
Povolanie: rímsko-katolícky kňaz, dekan-farár
Funkcia: poslanec Snemu Slovenskej krajiny od 18. 12. 1938, minister, prezident
Číslo trestného spisu: Tn ľud 6/46-18
Obhajcovia: Ernest Žabkay, Martin Grečo
Obžalobcovia: Ľudovít Rigan, Juraj Šujan, Anton Rašla, Michal Gerö
Členovia súdu: Igor Daxner (predseda), Pavol Polák, Ľudovít Benada, Ján Demjan, Šimon Struhárik, Andrej Pátek, Jozef Štaudinger, Štefan Gažík
Body obžaloby: AI, AII, AII, BI, BII, BIII, C, D,
Rozsudok:
  • ad A I, II, III: trestný čin domácej zrady podľa § 2 písm. a) nar. č. 33/1945 Zb. SNR v znení vyhl. č. 58/1946 Zb. n. SNR,
  • ad B I, II, III: trestný čin domácej zrady podľa § 2 písm. a) až d) nar. č. 33/1945 Zb. SNR v znení vyhl. č. 58/1946 Zb. n. SNR,
  • ad C: trestný čin zrady na povstaní podľa § 4 písm. a), b), c) nar. 33/45 Zb. n. SNR v znení vyhl. č. 58/46 Zb. n. SNR a trestný čin domácej zrady podľa § 2 písm. d) cit. nar.
  • ad D: trestný čin domácej zrady podľa § 2 písm. b) cit. nar., trestný čin kolaborantsva podľa § 3 písm. a), b), e) cit. nar. a trestný čin zrady na povstaní podľa § 4 písm. b) cit. nar., a to za priťažujúcich okolností.
Dátum vynesenia rozsudku: 15. 4. 1947
Trest: trest smrti obesením, strata občianskych práv a konfiškácia celého majetku
Dátum vykonania trestu: 18. 4. 1947
Menom republiky a slovenského národa!

   Národný súd v Bratislave na verejnom hlavnom pojednávaní konanom v dňoch 2.12.1946 -15.4.1947 za účasti predsedu Národného súdu dr. Igora Daxnera, ako predsedu, Ľudovíta Benadu, Jána Demiana, Štefana Gažíka, Štefana Ondruša, Pavla Poláka, Šimona Strúhanka, ako prísediacich, dr. Ľudovíta Rigana, plukovníka dr. Antonína Rašlu(12) a dr. Juraja Šujana, ako obžalobcov vyniesol dňa 15. 4. 1947 tento r o z s u d o k:
   Dr. Jozef Tiso, nar. 13. 10. 1887 vo V. Bytči, rím. kat., slob., dekan-farár v Bánovciach n. B., býv. prezident Slovenského štátu, národnosti slovenskej, československý št. občan, t. č. vo väzbe, je v i n n ý, že:
 
A I. ako úradujúci podpresedu HSĽS a poslanec NZ za HSĽS svojou činnosťou od zjazdu HSĽS v Piešťanoch 20. 9 1936 vyvíjal politickú činnosť smerujúcu k odstráneniu demokratického poriadku v ČSR, zapojil sa do bloku protidemokraticky orientovaných národov Európy, ktoré už vtedy ohrozovali ČSR a svetový mier a bezohľadným uplatňovaním požiadavky autonómie aj "za cenu Republiky" využívajúc kriticky napätej medzinárodnej situácie, vedome oslaboval odolnosť ČSR a tým napomáhal úsiliu jej zahraničných nepriateľov o rozbitie ČSR, a to najmä tak, že:
A II Dr. Jozef Tiso, už ako predseda autonómnej slovenskej vlády a úradujúci podpredseda HSĽS ako význačný aktívny činiteľ HSĽS spolu s inými
A III Dr. Jozef Tiso spolu s inými, keď vo februári 1939 agenti nacistického Nemecka vo Viedni zoskupení okolo tamojšieho miestodržitela Seyss-Inquarta a Bürkela na popud Hitlera a Ribbentropa nasadili všetky sily na rozbitie ČSR odtrhnutím Slovenska, za chrbtom ústrednej vlády sa pustili do priamych príprav rozbitia ČSR a takto s vedomím dr. Tisu vyjednávali niektorí činitelia HSĽS s pplk. Ferdinandom Čatlošom o vojenskom zaistení vyhlásenia samostatného Slovenského štátu,
B I. Po odtrhnutí Slovenska od ČSR vyhlásením Slovenského štátu dr. Jozef Tiso ako predseda vlády a hlava Slovenského štátu a od 26. 10. 1939 ako prezident Slovenskej republiky spolu s inými odstránili zvyšky demokratického systému na Slovensku a zaviedli fašistický režim podľa nemeckého vzoru, pričom vládnu a výkonnú moc vykonávali v najužšej spolupráci s nacistickým Nemeckom, takže tým podporili jeho záujmy vo veciach politických i vojenských, vo finančnom a hospodárskom sektore, najmä tým, že
B II.Po 14. 3. 1939 dr. Jozef Tiso v zmysle ochrannej zmluvy s Nemeckom podporil Nemecko pri prepadnutí Poľska psychologickou prípravou vojny prejavmi v duchu brannej výchovy a článkami zahrotenými proti Poľsku, prestavbou komunikačných spojov smerujúcich na Poľsko, poskytnutím slovenských letísk nemeckej armáde ako základní pre útok a na uskladnenie bojového a pohonného materiálu, sústredením slovenského vojska na hraniciach, povolením prechodu nemeckých vojenských jednotiek cez územie Slovenska a napokon i zúčastnením sa vojny proti Poľsku, ozbrojenou vojenskou mocou pri prepadnutí Poľska Nemeckom, povzbudzovaním vojakov a odmeňovaním účastníkov ťaženia vyznamenaniami.

B III. Dr. Jozef Tiso spolu s inými utužoval vojenskú politickú spoluprácu s Nemeckom pri zrejmých jeho úmysloch o ďalšie rozšírenie vojny o svetovládu,
C Od samého začiatku trvania Slovenského štátu až do povstania dr. Jozef Tiso spolu s inými maril prípravy slovenského odbojového hnutia, a to organizovanie a prípravy partizánskeho odboja a prípravy samotného národného povstania zriadením osobitného bezpečnostného aparátu, perzekúciami, prenasledovaním, väznením a propagandou,
D Dr. Jozef Tiso spolu s inými hneď po nastolení autonómie, ale najmä po 14. 3. 1939 pomocou všetkých orgánov svojho totalitného režimu a nacistických nemeckých organizácií perzekvoval a terorizoval všetkých odporcov svojho režimu, najmä tým, že:
teda obžalovaný dr. Jozef Tiso

ad A I, II, III ako člen vlády, Slovenského snemu a exponovaný politický činiteľ a exponovaný príslušník fašistických organizácií pričinil sa o rozbitie ČSR, odstránenie jej demokratického poriadku a o zavedenie fašistického režimu, menovite za tým účelom iniciatívne a exponované pôsobil k 6. októbru 1938 a 14. marcu 1939 a priamym vyjednávaním a iným spôsobom prispel k utvoreniu Slovenského štátu pod ochranou Nemecka,
ad B I, II, III ako člen slovenskej vlády a Slovenského snemu a exponovaný politický činiteľ a exponovaný príslušník slovenských fašistických organizácií pričinil sa o odstránenie demokratického poriadku ČSR a zavedenie fašistického režimu, podporil v značnej miere vojenské, politické a hospodárske záujmy nacistického Nemecka a horthyovského Maďarska, spôsobil škodu vojnovému úsiliu ZSSR a Spojencov, spôsobil škodu slovenskému národu, domácim, demokratickým a protifašistickým organizáciám a skupinám vedúcim boj za slobodu, pričinil sa o vypovedanie a vedenie vojny proti ZSSR a Spojencom, bral na nich významnú účasť, činnosť a idey fašistických okupantov a domácich zradcov verejne propagoval, obhajoval a schvaľoval, verejne hanobil ZSSR a Spojencov a ich štátne zriadenie a armády,
ad C akýmkoľvek spôsobom maril boj slovenského národa proti zradcom a okupantom za slobodu a za obnovenie ČSR, najmä maril prípravy národného povstania a účasť vojenských jednotiek v ňom, zúčastnil sa na úsilí fašistických okupantov a domácich zradcov v úmysle potlačiť Slovenské národné povstanie a znemožniť partizánsky boj, spolupôsobil pri prenasledovaní účastníkov povstania a partizánskeho boja, aj inak pomáhal okupačným vojskám a orgánom a takúto zradcovskú činnosť propagoval, verejne obhajoval a schvaľoval, pričom vystupoval ako exponovaný politický činiteľ a exponovaný príslušník fašistických organizácií,
ad D ako člen slovenskej vlády, Slovenského snemu, exponovaný politický činiteľ a exponovaný príslušník slov. fašistických organizácií spôsobil škodu slovenskému národu, domácim demokratickým a protifašistickým organizáciám a skupinám vedúcim boj za slobodu, nariadil, organizoval a horlivo vykonával perzekúcie demokratických a protifašistických osôb a organizácií pre ich politickú činnosť, spôsobil iným protiprávne ujmy pre rasovú, národnú, náboženskú a politickú príslušnosť a pre protifašistické presvedčenie, činnosť kolaborantov verejne propagoval, okrem toho napomáhal činnosť fašistických okupantov a s nimi spolupracoval s úmyslom napomáhať nemecké vedenie vojny, spolupôsobil pri prenasledovaní účastníkov povstania a partizánskeho boja a aj inak pomáhal okupačným vojskám a orgánom.
   Uvedenými činmi spáchal:
ad A I, II, III trestný čin domácej zrady podľa § 2 písm. a) nar. č. 33/1945 Zb. SNR v znení vyhl. č. 58/1946 Zb. n. SNR,
ad B I, II, III trestný čin domácej zrady podľa § 2 písm. a) až d) nar. č. 33/1945 Zb. SNR v znení vyhl. č. 58/1946 Zb. n. SNR,
ad C trestný čin zrady na povstaní podľa § 4 písm. a), b), c) nar. 33/45 Zb. n. SNR v znení vyhl. č. 58/46 Zb. n. SNR a trestný čin domácej zrady podľa § 2 písm. d) cit. nar.,
ad D trestný čin domácej zrady podľa § 2 písm. b) cit. nar., trestný čin kolaborantsva podľa § 3 písm. a), b), e) cit. nar. a trestný čin zrady na povstaní podľa § 4 písm. b) cit. nar., a to za priťažujúcich okolností.
   Národný súd preto odsudzuje obžalovaného dr. Jozefa Tisu na základe §§ 2, 3 sadzba 2 a § 4 nar. 33/1945 Zb. n. SNR v znení vyhl. č. 58/46 Zb. n. SNR na
t r e s t   s m r t i   p o v r a z o m
ako hlavný trest a podľa § 7 cit. nar., §§ 70 odst. 1 a 71 vyk. nar. č. 55/1945 Zb. n. SNR na stratu občianskych práv a podľa § 8 odst. 2 nar. č. 33/1945 Zb. n. SNR v znení vyhl. č. 58/1946 Zb. n. SNR a §74 vyk. nar. č. 55/1945 Zb. n. SNR na konfiškáciu celého majetku obžalovaného, ako na vedľajšie tresty.
      (Nasledujú obsiahle dôvody rozsudku.)

Národný súd v Bratislave
15.4. 1947

Dr. Igor Daxner v. r. predseda Národného súdu

Ľudovít Benada v. r.
Ján Demian v. r.
Štefan Gažík v. r.
Štefan Ondruš v. r.
Pavel Polák v. r.
Šimon Struhárik v. r.
prísediaci