stadium 1   výskum nezačal   V projekte evidujeme odsúdenú osobu spred 28. 2. 1948, na ktorú sa nevzťahuje Zákon o súdnej rehabilitácii č. 119/1990. Zaradenie takejto osoby do projektu ešte neznamená, že budeme pracovať na príprave jej súdnej rehabilitácie, najmä ak sa pri výskume preukáže objektívna vina a vysoká miera závažnosti prisudzovaných zločinov z hľadiska prirodzeného zákona.
 stadium 2   štúdium spisu   Základné oboznámenie sa so súdnym spisom.
 stadium 3   zber materiálov   Zber materiálov, ktoré spis nebral do úvahy, resp. novovzniknutých materiálov súvisiacich s prípadom.
 stadium 4   analýza materiálov   Analýza súdneho spisu na základe najnovších poznatkov, dôkazov, výpovedí svedkov. Táto fáza je zlomová a v nej sa rozhoduje, či na základe najnovších zistení budeme na prípade pracovať ďalej.
stadium 5   spoločenská rehabilitácia  

V tejto fáze docháda k tvorbe verejne dostupnej internetovej stránky s novými poznatkami o prípade, k tvorbe informačných materiálov o osobe, usporadúvaní seminárov a verejných podujatí, pristupuje sa k symbolickej finančnej zbierke a k symbolickému finančnému odškodneniu pozostalých obete. Získava sa súhlas pozostalých obete k súdnemu otvoreniu prípadu a k právnemu zastupovaniu obete.

stadium 6   ad súdna rehabilitácia   Prípad je právnicky spracovaný a pripravený k zahájeniu potenciálnej súdnej rehabilitácii obete, akonáhle to dovolí príslušný zákon.
Go to top