vlajka svkzavítal si na webové stránky projektu, ktorý si dáva za cieľ nanovo preskúmať súdne procesy z povojnových rokov 1945 až 1948 v obnovenej československej demokracii s akcentom na retribučné súdnictvo tzv. Slovenskej národnej rady na Slovensku. Na Slovensku boli v tom čase ilegálnou a nelegitímnou Slovenskou národnou radou zriadené mimoriadne súdy (národný súd a ľudové súdy), ktoré sa mali podľa rozsahu svojej pôsobnosti vysporiadať nielen s predstaviteľmi zvrhnutého režimu prvej Slovenskej republiky 1939-1945, ale i s exponentmi národnostných menšín, ktorí sa v prospech svojich súkmeňovcov verejne angažovali počas trvania Slovenského štátu. Súdy trestali odsúdených celou škálou trestov: od verejného pokarhania, straty občianskych právkonfiškácii celého majetku, cez výnimočné tresty odňatia slobody až po tresty smrti zastrelením či obesením. Väčšina súdnych procesov z tohto obdobia ale vykazovala všetky známky politických procesov.

vlajka huEllátogattál projektünk weboldalára, amely azt a célt tűzte ki magának, hogy újra felülvizsgálja az 1945 és 1948 között a megújult csehszlovák demokráciában lezajlott jogi pereket, kihangsúlyozva az ún. Szlovák Nemzeti Tanács megtorló igazságszolgáltatását a mai Szlovákia területén. Akkoriban Szlovákiában a Szlovák Nemzeti Tanács által szervezett rendkívüli bíróságok (nemzeti bíróság és népi bíróságok) illegális és nem legitim jellegűek voltak. Hatáskörük terjedelme alapján nem csak a bukott szlovák köztársasági rezsim (1939-1945) képviselőivel kellet foglalkozniuk, hanem a nemzeti kisebbségek érdekképviselőivel is, akik honfitársaik javait szolgálva nyilvánosan szerepeltek az Első Szlovák Köztársaság ideje alatt. A bíróságok büntetések egész sorával sújtották az elítélteket: kezdve a nyilvános megrovássál, személyi jogok elvesztése és teljes vagyon elkobzásán keresztül, egészen a kivételes szabadságvesztés és golyó- vagy akasztás általi halálbüntetésekig. A legtöbb bírósági eljárás ebben az időben azonban a politikai folyamatok összes jelét kimutatta.

vlajka tretia risaDu befindest dich auf den Seiten des Projekts, welches sich vorgenommen hat die Gerichtsprozesse aus den Nachkriegsjahren 1945 bis 1948 mit dem Akzent auf das Retributionsgerichtswesen des sogenannten Slowakischen Nationalrats in der erneuten tschechoslowakischen Demokratie zu durchforschen. In dieser Zeit wurden in der Slowakei von dem illegalen und illegitimen Slowakischen Nationalrat Sondergerichte errichtet (Nationalgerichte und Volksgerichte), welche sich nicht nur mit den Darstellern des gestürzten Regimes der ersten Slowakischen Republik 1939 – 1945 auseinandersetzen sollten, sondern auch mit den Exponenten der nationalen Minderheiten, welche sich in dieser Zeit zu Gunsten ihrer Volksgenossen öffentlich engagierten. Die Gerichte fällten Urteile von einer breiten Skala: von öffentlichen Verweisen, Abnahmen von bürgerlichen Rechten und Konfiskationen des ganzen Eigentums, bis zu Sonderhaftstrafen und Todesurteilen durch Erschießen und Erhängen. Die Mehrheit dieser Gerichtsprozesse weist allerdings alle Merkmale von politischen Prozessen auf.

vlajka gbYou have just visited the website of a project devoted to review court trials from post war years 1945-1948 in the reinstated Czechoslovakian democracy, with an emphasis on the retributive justice of the so called Slovak National Council. At that time in Slovakia, the illegal and illegitimate Slovak National Council established special courts (national court and peoples courts) that were within their sphere of competence supposed to deal not only with the representatives of the overthrown regime of the first Slovak Republic 1939-1945, but also with those exponents of national minorities, who had been publicly involved on behalf of their fellow-tribesmen throughout the existence of the Slovak state. The courts punished the convicts with a whole range of penalties: from a public reprimand, loss of citizen rights and forfeiture of entire property through extraordinary punishments of imprisonment to death by shooting or hanging. However, most of the court trials from that period showed clear signs of political trials.

Go to top