vlajka svkzavítal si na webové stránky projektu, ktorý si dáva za cieľ nanovo preskúmať súdne procesy z povojnových rokov 1945 až 1948 v obnovenej československej demokracii s akcentom na retribučné súdnictvo tzv. Slovenskej národnej rady na Slovensku. Na Slovensku boli v tom čase ilegálnou a nelegitímnou Slovenskou národnou radou zriadené mimoriadne súdy (národný súd a ľudové súdy), ktoré sa mali podľa rozsahu svojej pôsobnosti vysporiadať nielen s predstaviteľmi zvrhnutého režimu prvej Slovenskej republiky 1939-1945, ale i s exponentmi národnostných menšín, ktorí sa v prospech svojich súkmeňovcov verejne angažovali počas trvania Slovenského štátu. Súdy trestali odsúdených celou škálou trestov: od verejného pokarhania, straty občianskych právkonfiškácii celého majetku, cez výnimočné tresty odňatia slobody až po tresty smrti zastrelením či obesením. Väčšina súdnych procesov z tohto obdobia ale vykazovala všetky známky politických procesov.

Tento projekt spúšťame symbolicky 70 rokov po vykonaní prvého trestu smrti, ku ktorému tieto mimoriadne súdy odsúdili pplk. Jána Šmigovského za to, že ako veliteľ obrany mesta Nitra sa nepridal k tzv. Slovenskému národnému povstaniu a tým chránil životy občanov mesta, ale i životy svojich vojakov...

Zaradenie odsúdených osôb do databázy projektu neznamená, že ich považujeme apriori a en bloc za nevinných z hľadiska prirodzeného zákona, ktorý inšpiruje prirodzené právo. Naopak, znamená to, že štúdiom ich súdnych procesov sa chceme ešte len zaoberať a až v prípade, že náš výskum dokáže nevinu odsúdeného z hľadiska prirodzeného zákona, resp. malú mieru objektívnej osobnej viny na prisudzovaných zločinoch, začneme pracovať na právnej príprave rehabilitačného procesu takejto osoby.

Žiaľ, súdnu rehabilitáciu takýchto osôb, ani po dôkladnej revízii ich politických procesov, nemožno na Slovensku dosiahnuť ani 70 rokov od ich odsúdenia. Podľa aktuálne platného zákona o súdnej rehabilitácii č. 119/1990 Z. z. možno súdne rehabilitovať za určitých okolností právoplatne odsúdených až po 28. februári 1948.

Týmto projektom chceme teda okrem iného vytvoriť tlak na slovenských zákonodarcov, aby pripravili právny rámec na revíziu retribučných procesov z rokov 1945-1948.

Vyzývame rodiny priamych pozostalých po odsúdených, aby nám pomohli so zberom údajov potrebných k štúdiu jednotlivých procesov. Zoznam trestancov podľa rôznych národností doteraz zaradených do projektu nájdeš na tomto odkaze. Ak chceš do projektu zaradiť ďalšie osoby alebo doplniť údaje k už zaradeným osobám, prosím, urob tak prostredníctvom zelenej záložky vpravo Doplň informácie.

Na komunikáciu citlivých údajov prostredníctvom internetu používame zabezpečený protokol „https“. Ponúkame profesionálny prístup, ktorým chránime totožnosť pozostalých i výskumníkov.

Veríme však, že pravda sa nemôže báť skúmania!

Go to top