Aktuality

V dňoch od 15. do 17. 8. 2015 prebiehala jednak telefonická, ako rovnako aj e-mailová komunikácia garanta projektu, Igora Cagáňa, so zamestnancami Tlačovej agentúry Slovenskej republiky o zverejnení našej tlačovej správy o spustení projektu. Igor Cagáň komunikoval najskôr s pani Máriou Tariškovou, obchodným manažérom pre TASR, seniorom pre súkromný sektor. Pani Tarišková bola veľmi ochotná a 15. 8. 2015 nám zodvihla služobný telefón v sobotu doobeda, dokonca počas svojej dovolenky a mimo územia Slovenska... Následne komunikáciu prevzal dňa 17. 8. 2015 pán Mgr. Michal Užák, obchodný manažér TASR pre štátny sektor a zahraničných klientov. Opäť, pán Mgr. Užák preukázal profesionálny prístup a pohovoto s nami konzultoval podmienky zverejnenia tlačovej správy.

TASR sme následne zaslali našu podpísanú objenávku na služby:

Naša tlačová správa bola napokon 18. 8. 2015 zverejnená na portáloch TASR, a to na týchto vláknach:

http://www.teraz.sk/slovensko/ziadame-rehabilitaciu-obeti-sud/151172-clanok.html

ots teraz.sk

http://www.tasr.sk/ots/ots-ziadame-rehabilitaciu-obeti-tzv/20210-clanok.html

ots tasr.sk

Po intervenciách, ktorých pôvodom si nie sme istí, však bola následne naša tlačová správa zo serverov TASR stiahnutá s nasledovným odôvodnením:

Vašu správu sme sa rozhodli neuverejniť na základe našich všeobecných obchodných podmienok, ktoré citujem nižšie:  

TASR si vyhradzuje právo odmietnuť zverejnenie PR správy odberateľa, ktorej obsah je v rozpore so všeobecne záväzným právnym predpisom, dobrými mravmi alebo etickými normami prípadne obsahuje vulgarizmy, nedodržiava zásady jazykovej kultúry, zasahuje do práv iných osôb alebo ktorá môže poškodiť dobré meno TASR alebo jej záujmy. TASR je povinná túto skutočnosť oznámiť odberateľovi, avšak nie je povinná odmietnutie zdôvodňovať.

Celé neštandardné správanie sa štátnej inštitúcie sme spracovali do nasledovného videodokumentu:

V súvislosti so skutočnosťou, že TASR na niečí nátlak sitahla tlačovú správu, ktorú sme vydávali nie v komerčnom či v súkromnou, ale vo verejnom záujme, pripomíname, že TASR je:

- zriadená Zákonom č. 385/2008 Z.z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky a o zmene niektorých zákonov.
- verejnoprávna, národná, nezávislá, informačná inštitúcia, ktorá poskytuje službu verejnosti v oblasti spravodajstva?
- pri tvorbe a distribúcii svojho spravodajstva slobodná a nezávislá. Do obsahu spravodajstva tlačovej agentúry môžu iné osoby zasahovať len v prípadoch ustanovených zákonom a v zákonom ustanovenom rozsahu?

Vedenie TASR týmto konaním priamo znemožnilo informovanie slovenskej verejnosti a je možné, že aj porušilo zákon, na základe ktorého bola TASR zriadená. Takéto správanie štátnej inštitúcie považujeme za neprijateľné a opovrhnutiahodné. Navyše, vedenie svojím zásahom spravilo zo svojich poctivých a ochotných pracovníkov obyčajných hlupákov... 

Nakoľko ide stále o štátnu inštitúciu a verejný záujem, rozhodli sme sa zverejniť jednak nahrávky telefonických rozhovorov s pracovníkmi TASR, a takisto e-mailovú komunikáciu:

sprava 01

sprava 02

sprava 03

sprava 04

sprava 05

sprava 06

 

Bratislava 18. augusta (TASR-OTS) 9. októbra 2015 uplynie 70 rokov od prvej vraždy retribučného súdnictva tzv. Slovenskej národnej rady. Zastrelený za „zradu na povstaní“ bol na výrok tzv. Národného súdu Ján Šmigovský.

Podplukovník Slovenskej armády si rozsudok smrti vypočul preto, že sa v chaose rozkazov generála Goliana prichádzajúcich z Veliteľstva pozemného vojska v Banskej Bystrici rozhodol ako vojak zachovať vernosť prezidentovi.

Tzv. Národný súd 1945-47 sa podpísal pod desiatky rozsudkov vynesených z dôvodov režimovej nevraživosti, doslova v mene republiky a slovenského národa. Revolučnú prax nasledovali okresné a miestne Ľudové súdy, ktoré na základe viac ako 38-tisíc udaní odsúdili tisícky Slovákov. Procesy nemôžu byť znovu otvorené pred nezávislými súdmi. Pozostalým obetí sa tak štát nemieni stále ospravedlniť.

Na strane druhej, sme svedkami, že mnohí z dodnes „právoplatne odsúdených“ sú nepretržite uctievaní v národe či v oblastiach svojho pôsobiska ako zaslúžilí pracovníci na národa roli dedičnej. Za všetkých uveďme napr. Mons. Ferenčíka v Ružomberku, Mons. Filkorna v Bratislave, Nitre, Močenku či v Nitrianskom Pravne, prof. Ďurčanského v Rajci či samotného pplk. Šmigovského v Nitre, Prešove a v Spišskom Podhradí.

Pamäť národa naprieč desaťročiami svedčí, že oné politicky motivované rozsudky nad bývalými kultúrnymi a politickými vodcami slovenského národa, sú vo svetle pravdy zdrapmi papiera. Ako také však častokrát slúžievajú ako jediný argument odrodilcov proti skvejúcim sa osobnostiam slovenských dejín k ich vášnivému bojovému pokriku: „Vojnoví zločinci!“

Našej pozornosti však nemôžu uniknúť ani odsúdení z radov maďarskejnemeckej národnostnej menšiny ako dôstojný pán Steinhübl, nemecký vyslanec Ludin či gróf Esterházy.

Vo svetle týchto skutočností spúšťame projekt Rehabilituj.Sk s podtitulom „Pravda sa nebojí skúmania!“ Cieľom projektu je zoznámiť verejnosť so skutkovými podstatami politických trestných činov, za ktoré boli v skutočnosti mnohé osobnosti verejného života prvej polovice 20. storočia odsúdené, a tam, kde to pravda nazeraná morálkou pripustí, zhromaždiť materiály potrebné k ich súdnej rehabilitácii.

Vyzývame preto pozostalých slovenskej krvi, ale i bratské národy Maďarov a Nemcov žijúce na našom Slovensku, aby sa na nás s dôverou obrátili a pomohli nám tak vytvoriť tlak na súčasných zákonodarcov v prospech zákonného spriechodnenia súdnych revízií retribučného súdnictva.

Zároveň pozývame slovenskú verejnosť na VIII. ročník Memoriálu Jána Šmigovského, ktorého úspešných absolventov tento rok 29. augusta vyznamená jeho 74 ročný syn.

Igor Cagáň, správca Rodného domu prezidenta Tisu

o. z. Spoločnosť pre zachovanie tradícií – Bytča

o. z. Nové slobodné Slovensko

Kľúčové slová: retribúcia, SNR, súdy, Tiso, Ďurčanský, Šmigovský, Esterházy,

Obchodným manažérom TASR pre štátny sektor a zahraničných klientov, Mgr. Michalom Užákom, sme boli písomne ubezpečení, že: čo sa týka OTS správy, radi ju vydáme...“. Reagoval tak na našu objednávku na vydanie tlačovej správy s názvom: Žiadame rehabilitáciu obetí tzv. Národného súdu 1945-47!

Projekt bol oficiálne spustený vo večerných hodinách. Databáza odsúdených k tomuto dňu obsahuje 64 osôb.

Garant projektu objednal u Tlačovej agentúry Slovenskej republiky vydanie tlačovej správy o plánovanom spustení projektu.

Garant projektu dáva do pozornosti videodokument z II. ročníka Memoriálu Jána Šmigovského, prvej obete retribučného súdnictva na Slovensku, z roku 2008.

Garant projektu dáva do pozornosti videozáznam z odhaľovania obnoveného hrobu pplk. Jána Šmigovského, prvej obete retribučného súdnictva, v Spišskom Podhradí.

Garant projektu dáva do pozornosti videodokument o prvej obeti retribučného súdnictva tzv. Slovenskej národnej rady: Pplk. Ján Šmigovský – zabudnutý slovenský bojovník a hrdina.

Garant projektu dáva do pozornosti text odborného pojednania s názvom Zdroje legitimity štátnej moci na Slovensku v perspektíve dvadsiateho storočia.

Respektíve odkaz na videozáznam z tejto prednášky.

Vo večerných hodinách prebehlo neúspešné spustenie základnej databázy projektu na základnej šablóne. Nasledovali úpravy aplikačného charakteru.

Bol inštalovaný RSFirewall zabraňujúci hackerským útokom. Zároveň bol zablokovaný prístup na stránku používateľom satelitného internetového pripojenia, z anonymných proxyserverov a takisto všetkým užívateľom z Afriky, Antaktídy, Ázie a Oceánie samozrejme, užívateľom z krajiny Izrael.

Prešli sme na šifrované pripojenie protokolu https:// . Zavedením tohto protokolu sa stalo nepravdepoboným, aby niekto prečítal stránku na jej ceste od servera k užívateľovi a opačne. Od tejto doby, všetky údaje, ktoré na stránke zadáte, zostanú výlučne medzi Vami a adresátom.

Tento deň bol avizovaný ako deň spustenia projektu, avšak pre technické ťažkosti sa spustenie napokon oddialilo.

Bolo verejne rozposlané prvé avízo o spustení projektu www.Rehabilituj.Sk.

Zverejnenie propagačného videa Zabili ho i v tvojom mene!, oboznamujúceho s osudom pplk. Jána Šmigovského  odsúdeného Národným súdom na trest smrti  prípadom ktorého otvárame náš projekt www.Rehabilituj.Sk.

Go to top